What is your Religion? कोणता धर्म?
What is your Religion? कोणता धर्म?

What is your Religion? कोणता धर्म?

What is your Religion? कोणता धर्म? एका सकाळी अनेक माणसे कुठेतरी जाण्याच्या धडपडीत होते. सर्वांची काहीतरी एकच धडपड असते. त्या सर्वांच्या डोक्यात काहीतरी चालू असतं. अशाच घाईमध्ये जाणाऱ्या एका माणसाला,…

0 Comments